Charakteristika Materskej školy Stará Turá

Zriaďovateľom je mesto Stará Turá. MŠ je právnickou osobou, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene, ak tak určí zriaďovateľ materskej školy. Na MŠ prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov odo dňa jej vzniku. Organizačnou súčasťou MŠ je aj zariadenie školského stravovania. Jeho prevádzku riadi a zodpovedá za ňu vedúca školského stravovania. Materskú školu riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľka. V čase jej neprítomnosti riadi MŠ riaditeľom poverený zástupca. MŠ s celodennou prevádzkou poskytuje výchovu a vzdelávanie od 6. hod. do 16. hod. V školskom roku 2014/15 sa otvára 13 tried. MŠ poskytuje predprimárne vzdelávanie, celodennú a poldennú starostlivosť deťom od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.

Ciele výchovy a vzdelávania sú rozpracované v Pláne práce školy, ktorý vychádza z Pedagogicko- organizačných pokynov na príslušný školský rok a je v súlade so záväzným dokumentom, ktorý vydalo Ministerstvo školstva SR Štátnym vzdelávacím programom- ISCED-O. Špecifické ciele sú podrobne rozpracované v učebných osnovách v školskom vzdelávacom programe Materskej školy Stará Turá pod názvom " Hravá a zdravá MŠ", s ktorým sa môžete bližšie oboznámiť na našej webovej stránke. V súlade s plánom práce má každá trieda vypracovaný svoj špecifický triedny projekt, podľa ktorého sa orientuje edukačný proces.

Vlastné ciele a zameranie sú rozpracované vo všetkých štyroch okruhoch- JA SOM, ĽUDIA, PRÍRODA, KULTÚRA. Naša Materská škola Stará Turá sa orientuje tvorivo- humanistickou teóriou výchovy

MŠ poskytuje predprimárne vzdelanie, o čom dieťa dostane osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania.

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

MŠ plní:

Podrobné informácie o činnosti a prevádzke MŠ nájdete v Školskom poriadku a Pláne práce školy.