Národný projekt POP II

 

 

 

Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" (NP POP II)

V školskom roku 2020/2021 sa materská škola zapojila do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí II. Vďaka projektu bolo možné vytvoriť dve miesta pedagogických asistentov pre deti so zdravotným znevýhodnením, čím sa výrazne zvýšili možnosti inkluzívneho vzdelávania v našej materskej škole.

O PROJEKTE

Prijímateľom národného projektu je Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava (ďalej len „MPC“). MPC je štátnou rozpočtovou organizáciou s vlastnou právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“). MPC plní úlohy vyplývajúce zo záväzkov voči MŠVVaŠ SR v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, úlohy vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády, ako aj úlohy súvisiace s európskymi a medzinárodnými prioritami.  

Činnosť MPC je zameraná na zabezpečovanie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ) prostredníctvom vytvorených a schválených programov a modulov programov vzdelávania, na organizovanie atestácií pre PZ a OZ na základe potvrdenia o oprávnení na organizovanie atestácií č. 1/2019 – AT, na poskytovanie odborno-metodickej pomoci a poradenstva školám, školským zariadeniam a zariadeniam sociálnej pomoci formou konzultácií a učiteľských online fór. Dlhodobo sa zaoberá aj riešením problematiky integrácie a inklúzie v školách a školských zariadeniach, vzdelávaním PZ a OZ v oblasti prevencie sociálno-patologických javov, ale aj v oblasti zvyšovania úrovne funkčných gramotností detí a žiakov, vzdelávaním vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov.

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov.  

Cieľovou skupinou národného projektu sú všetky školy zaradené do siete škôl a školských zariadení v SR (t. j. štátne, cirkevné aj súkromné školy) a deti/žiaci, ktoré/ktorí tieto školy navštevujú.

Názov, kód v ITMS – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

Kód projektu v ITMS2014+ – 312011AQI4

Miesto realizácie – Celé územie SR

Výzva – kód – OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03

Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje

Názov prioritnej osi – Vzdelávanie

Názov investičnej priority – Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.

Obdobie realizácie: 30. 06. 2020 – 31. 12. 2022

Alokácia: 82 149 501,30 eur

Ciele:

  • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách,
  • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
  • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

Personálne zabezpečenie inklúzie:

Pedagogickí a odborní zamestnanci:

  • pedagogickí asistenti alebo asistenti učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením
  • sociálni pedagógovia
  • školskí špeciálni pedagógovia
  • školskí psychológovia

Všetci prijatí zamestnanci musia spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

https://mpc-edu.sk/nppop-2/oprojektePridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...