Zápis detí do MŠ

 

Vážení rodičia, 

rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy sa budú preberať osobne oboma rodičmi v dňoch: 

Pondelok 20.6.2022:      7,30 – 12,00       13,00 – 15,00 

Utorok 21.6.2022:          7,30 – 12,00       13,00 – 15,00 

Streda 22.6.2022:           7,30 – 12,00 

Ak sa v odôvodnenom prípade v danom termíne nemôžete dostaviť, kontaktujte ma na č. t. 0915 868 273

                                                                        Mgr. Ľubica Hučková, riaditeľka MŠ                                                       

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023 

Zápis detí do materskej školy (prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ) na školský rok 2022/2023 bude prebiehať v termíne od 2. mája 2022 do 4. mája 2022. 

Zápis sa uskutoční v kancelárii riaditeľky MŠ, ktorá sa nachádza v budove Materskej školy Hurbanova 153/62 (pri Salaši) – vchod od mestského úradu.

Na zápis si prineste: 

  1. Vypísanú žiadosť, podpísanú oboma rodičmi dieťaťa a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast (potvrdenie je súčasťou žiadosti),
  2. fotokópiu rodného listu dieťaťa. 

Na zápis príďte aj so svojím dieťaťom! 

Písomné žiadosti, ktoré nebudú podané v  riadnom termíne, bude možné doručiť riaditeľke materskej školy do 31.5.2022, a to: 

Tlačivo  Žiadosti o prijatie do MŠ   si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole alebo si ho stiahnuť zo stránky materskej školy:  www.msstaratura.sk / Zápis detí  do MŠ. 

PRE DIEŤA, KTORÉ K 31.8.2022 DOSIAHNE 5. ROK VEKU, JE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE POVINNÉ!

  

PODMIENKY PRIJÍMANIA  

V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné: 

a)      deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta 2022, 

b)      deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, 

Na povinné predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajúdeti s trvalým pobytom v Starej Turej. 

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy budú uprednostnené: 

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa  od troch rokov veku. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Do MŠ nesmie byť prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo dva roky veku.  

Podmienkou prijatia dieťaťa je zvládnutie základných hygienických a sebaobslužných návykov (odplienkovanie, čiastočná samostatnosť pri jedení a obliekaní). Dodatočné zistenie ich nezvládania môže byť dôvodom na prerušenie dochádzky. 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Súčasťou potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa je informácia lekára o absolvovaní povinného očkovania. 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa i vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia. V prípade  dieťaťa so zdravotným postihnutím (zmyslovým alebo telesným) rozhoduje riaditeľka o prijatí po vyjadrení príslušného odborného lekára. 

Prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je možné iba v prípade, ak MŠ dokáže dieťaťu vytvoriť potrebné  materiálne, hygienické a iné špecifické podmienky. 

Z dôvodu ľahšej adaptácie alebo diagnostiky dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného alebo diagnostického pobyt v rozsahu najviac 4 hodiny denne na obdobie nepresahujúce 3  mesiace. 

Do materskej školy sa prijímajú deti pre nasledujúci školský rok. Deti môžu byť prijímané aj počas školského roka, pokiaľ to umožňujú kapacity MŠ. Prednostne budú akceptované žiadosti, ktoré boli predložené  v čase vyhláseného zápisu detí do MŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Priložené súbory k článku:
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti_deti z UK.docx | Žiadosť o prijatie do MŠ 2022.docx | Žiadosť o prijatie do MŠ 2022.pdf | Žiadosť o zaradenie do MŠ_deti z UK.docx


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...