Zápis detí do MŠ

 Preberanie rozhodnutí o prijatí  

Vážení rodičia, 

rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vám bolo zaslané do elektronickej schránky. V prípade, že elektronickú schránku nemáte aktivovanú, príďte si rozhodnutie prevziať osobne do kancelárie riaditeľky MŠ. Tí, ktorí ste nahlásili preberanie rozhodnutia jedným rodičom a zatiaľ ste nedoručili podpísané Písomné vyhlásenie (tlačivo ste prevzali pri zápise), musíte toto vyhlásenie priniesť k prevzatiu rozhodnutia. Potrebné tlačivo nájdete aj pod textom (písomné vyhlásenie)

Termíny preberania rozhodnutia: 

Utorok 13.6.2023:           7,30 – 12,00       12,30 – 15,00 

Štvrtok 15.6.2023:          10,30 – 12,00      12,30 – 17,00 

Pondelok 19.6.2023:        7,30 – 12,00       12,30 – 17,00   

V prípade, že sa nemôžete dostaviť v žiadnom zo stanovených termínov, dohodnite si termín telefonicky na čísle 0915 868 273.                                                                                                                                        riaditeľka MŠ Mgr. Ľubica Hučková

 

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2023/2024 

Zápis detí do materskej školy (prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ) na školský rok 2023/2024 bude prebiehať v termíne od 3. mája 2023 do 5. mája 2023.

Zápis sa uskutoční v kancelárii riaditeľky MŠ, ktorá sa nachádza v budove Materskej školy Hurbanova 153/62 (pri Salaši) – vchod od mestského úradu.  Na zápis si prineste:

  1. Vypísanú žiadosť, podpísanú oboma rodičmi dieťaťa a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast (potvrdenie je súčasťou žiadosti),
  2. fotokópiu rodného listu dieťaťa.

Na zápis príďte aj so svojím dieťaťom!

Písomné žiadosti, ktoré nebudú podané v  riadnom termíne, bude možné doručiť riaditeľke materskej školy do 31.5.2023, a to:

Tlačivo  Žiadosti o prijatie do MŠ   si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole alebo si ho stiahnuť zo stránky materskej školy:  www.msstaratura.sk / Zápis detí  do MŠ.

Pre dieťa, ktoré k 31.8.2023 dosiahne 5. rok veku, je predprimárne vzdelávanie povinné!

         Rodičov s deťmi, ktorí by sa chceli vopred bližšie zoznámiť s prostredím materskej školy, pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v dňoch:

18.4.2023 v MŠ Hurbanova 142/46 (pri cukrárni)

19.4.2023 v MŠ Hurbanova 153/62 (pri Salaši)

v čase   9,00 – 10,00 dopoludnia

            14,30 – 15,30 popoludní

 

PODMIENKY PRIJÍMANIA 

V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné:

a) deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta 2023,

b) deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,

Na povinné predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajúdeti s trvalým pobytom v Starej Turej.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy budú uprednostnené:

  1. deti, ktoré dovŕšili 3. rok veku, pričom staršie deti (4-ročné) majú prednosť pred mladšími,
  2. v prípade prijímania 2-ročných detí tie, ktoré dovŕšia 3. rok veku do 31.12.2023,
  3. súrodenci detí navštevujúcich materskú školu,
  4. deti osamelých rodičov a samoživiteľov.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa  od troch rokov veku. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Do MŠ nesmie byť prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo dva roky veku. 

Podmienkou prijatia dieťaťa do materskej školy je zvládnutie základných hygienických a  sebaobslužných návykov (odplienkovanie, čiastočná samostatnosť pri jedení a obliekaní). Dodatočné zistenie ich nezvládania môže byť dôvodom na prerušenie dochádzky.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Súčasťou potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa je informácia lekára o absolvovaní povinného očkovania.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa i vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia. V prípade  dieťaťa so zdravotným postihnutím (zmyslovým alebo telesným) rozhoduje riaditeľka o prijatí po vyjadrení príslušného odborného lekára.

Prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je možné v prípade, ak MŠ dokáže dieťaťu vytvoriť potrebné  materiálne, hygienické a iné špecifické podmienky.

Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby prejavia až po nástupe do materskej školy, riaditeľka MŠ rozhodne o diagnostickom alebo adaptačnom pobyte, počas ktorého si overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania (§ 108 školského zákona), príp. či pristúpi po predchádzajúcom upozornení rodiča k návrhu o vydaní rozhodnutia o prerušení alebo predčasnom ukončení dochádzky do MŠ z dôvodu, že materská škola nie je schopná vzhľadom na svoje podmienky na výchovu a vzdelávanie primeraného druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia dieťaťa (Školský zákon § 28 ods. 12 a 13).

Z dôvodu ľahšej adaptácie alebo diagnostiky dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného alebo diagnostického pobyt v rozsahu najviac 4 hodiny denne na obdobie nepresahujúce 3  mesiace.

Do materskej školy sa prijímajú deti pre nasledujúci školský rok. Deti môžu byť prijímané aj počas školského roka, pokiaľ to umožňujú kapacity MŠ. Prednostne budú akceptované žiadosti, ktoré boli predložené  v čase vyhláseného zápisu detí do MŠ. 

K žiadosti na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania („odklad“) je potrebné doložiť písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

                                                                                   Mgr. Ľubica Hučková, riaditeľka MŠ

 

 

 

 


Priložené súbory k článku:
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti_deti z UK.docx | Písomné vyhlásenie.docx | Žiadosť o prijatie do MŠ 2023.docx | Žiadosť o prijatie do MŠ 2023.pdf | Žiadosť o zaradenie do MŠ_deti z UK.docx


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...