Zápis detí do MŠ

Preberanie rozhodnutí o prijatí

Vážení rodičia,

rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ treba prevziať osobne, potrebná je osobná účasť oboch rodičov. Aby sa zabránilo nárazovému nahromadeniu viacerých rodičov, odporúčame dodržať harmonogram preberania podľa začiatočného písmena priezviska dieťaťa:

Pondelok 14.6.2021: A – G

Utorok 15.6.2021: H – O

Streda 16.6.2021: P – Ž

Čas preberania rozhodnutí:    7,30 – 12,00

                                               13,00 – 15,30

V prípade, že nemáte možnosť dostaviť sa v danom čase a daných termínoch, dohodnite si individuálny termín (tel.: 0915 868 273, mail: lubica.huckova@msstaratura.sk)

  

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 

Zápis detí do materskej školy (prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ) na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 5. mája 2021.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa zápis uskutoční bez osobnej prítomnosti detí.

Vyplnené žiadosti podpísané oboma rodičmi, s potvrdením všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti je možné doručiť:

a)      elektronickou formou na adresu: lubica.huckova@msstaratura.sk,

b)      poštou – na adresu Materská škola Hurbanova 153/62, 916 01 Stará Turá alebo vhodiť do schránky v MŠ Hurbanova 153/62 (pri Salaši), umiestnenej na vchode do hospodárskej budovy (sivý pavilón),

c)      osobne – v dňoch 3. – 5.mája 2021 v čase: 8,00 – 12,00; 13,00 – 14,30,

d)      do elektronickej schránky MŠ.

Písomné žiadosti, ktoré nebudú podané v  riadnom termíne zápisu, bude možné doručiť  do  31.5.2021, osobne,  poštou alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu alebo elektronickej schránky MŠ.

Tlačivo  Žiadosti o prijatie do MŠ   si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole Hurbanova 153/62 (pri Salaši) alebo si ho stiahnuť z webovej stránky materskej školy:  www.msstaratura.sk / Zápis detí  do MŠ.

PRE DIEŤA, KTORÉ K 31.8.2021 DOSIAHLO 5. ROK VEKU, JE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE POVINNÉ!

PODMIENKY PRIJÍMANIA 

V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné:

a)      deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta 2021,

b)      deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,

Na povinné predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajúdeti s trvalým pobytom v Starej Turej.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy budú uprednostnené:

1. deti, ktoré dovŕšili 3. rok veku, pričom staršie deti (4-ročné) majú prednosť pred mladšími,

2. v prípade prijímania 2-ročných detí tie, ktoré dovŕšia 3. rok veku do 31.12.2021,

3  súrodenci detí navštevujúcich materskú školu,

4. deti osamelých rodičov a samoživiteľov.

- Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa  od troch rokov veku. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Do MŠ nesmie byť prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo dva roky veku. 

- Podmienkou prijatia dieťaťa je zvládnutie základných hygienických a sebaobslužných návykov (odplienkovanie, čiastočná samostatnosť pri jedení a obliekaní). Dodatočné zistenie ich nezvládania môže byť dôvodom na prerušenie dochádzky.

- Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Súčasťou potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa je informácia lekára o absolvovaní povinného očkovania.

- K žiadosti na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania („odklad“) je potrebné doložiť písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast.

- Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa i vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia. V prípade  dieťaťa so zdravotným postihnutím (zmyslovým alebo telesným) rozhoduje riaditeľka o prijatí po vyjadrení príslušného odborného lekára.

- Prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je možné v prípade, ak MŠ dokáže dieťaťu vytvoriť potrebné  materiálne, hygienické a iné špecifické podmienky.

- Z dôvodu ľahšej adaptácie alebo diagnostiky dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného alebo diagnostického pobyt v rozsahu najviac 4 hodiny denne na obdobie nepresahujúce 3  mesiace.

- Do materskej školy sa prijímajú deti pre nasledujúci školský rok. Deti môžu byť prijímané aj počas školského roka, pokiaľ to umožňujú kapacity MŠ. Prednostne budú akceptované žiadosti, ktoré boli predložené  v čase vyhláseného zápisu detí do MŠ. 


                                                                        Mgr. Ľubica Hučková, riaditeľka MŠ
 

 

 


Priložené súbory k článku:
Žiadosť o prijatie do MŠ 2021.docx | Žiadosť o prijatie do MŠ 2021.pdf


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...