Oznamy

 

ORGANIZÁCIA LETNÝCH PRÁZDNIN

  1.7. –    4.9.2022  – zatvorená budova MŠ Komenského 320 (pri ZŠ)

  1.7. –  22.7.2022  otvorená MŠ Hurbanova 142 (pri cukrárni)

25.7. –    7.8.2022  – zatvorené všetky budovy MŠ

  8.8. –  26.8.2022  – otvorená MŠ Hurbanova 153 (pri Salaši)             

29.8. –    4.9.2022  – zatvorené všetky budovy MŠ

       5.9.2022          – začiatok školského roka 2022/2023

 

POKYNY PRE RODIČOV

Do 20.6.2022 treba uhradiť:    

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov (školné)

č. účtu: SK69 0200 0000 0016 2852 3557

Výška školného je vypočítaná na základe záväzného záujmu zákonných zástupcov detí –

1 týždeň/5,00 €

Predškolské deti poplatok 5,00 €/týždeň neplatia!!

Za deň 1.7. – sa platba 5 € nerealizuje.

POZOR!!!  Doklad o úhradách treba predložiť triednym učiteľkám do 23.6.2022,  v opačnom prípade Vaše dieťa nemôže MŠ počas letných prázdnin navštevovať!

Podmienkou dochádzky dieťaťa v čase letných prázdnin je uhradenie všetkých predchádzajúcich platieb za školné a stravné. 

Deti budú rozdelené podľa zoznamov pri jednotlivých triedach, ktoré budú v prevádzke. 

Ďakujeme za spoluprácu, prajeme všetkým krásne leto plné oddychu a zábavy a deťom načerpanie síl do ďalšieho školského roka.

                                             kolektív MŠ

_________________________________________

OZNAM PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁKOV

 

Oznamujeme rodičom detí z predškolských tried, že

dňa 27.6.2022 sa v budove MsÚ bude konať

slávnostná rozlúčka s predškolákmi.

 

Rozdelenie tried bude nasledovné:

O 13.00 hod. - obe triedy z MŠ Komenského 320/1

O 14.00 hod. - trieda č. 4 z MŠ Hurbanova 142/46 (pri cukrárni) a trieda č.5 z MŠ Hurbanova 153/62 (pri Salaši)

                 Srdečne pozývame všetkých rodičov prítomných detí.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodičia,

rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy sa budú preberať osobne oboma rodičmi v dňoch:

Pondelok 20.6.2022:      7,30 – 12,00       13,00 – 15,00

Utorok 21.6.2022:          7,30 – 12,00       13,00 – 15,00

Streda 22.6.2022:           7,30 – 12,00

Ak sa v odôvodnenom prípade v danom termíne nemôžete dostaviť, kontaktujte ma na č. t. 0915 868 273

                                                                       Mgr. Ľubica Hučková, riaditeľka MŠ

 

                                                                                           

Milí rodičia,

na stránke www.alfik.sk máte možnosť bezplatného skúšobného využitia vzdelávacieho programu pre deti. 

Postup pre prihlásenie: 

Program možno bezplatne využívať do 11.5.2023. Určený je predovšetkým predškolákov, ale môžu ho využívať všetky deti, ktoré zvládnu dané úlohy – vyskúšajte, uvidíte... 

Prajeme príjemné zábavné učenie!

 

 

Vážení rodičia,

tLačivo Vyhlásenie o bezpríznakovosti 

potrebné pred opätovným nástupom do MŠ po chorobe dieťaťa si môžete stiahnuť dolu pod textom alebo v časti TLAČIVÁ 

-----------------------------------------

 

Oznam vedúcej školskej jedálne

Nakoľko sa môžu jedálne lístky v jednotlivých materských školách líšiť, v Menu - Jedálny lístok sa zobrazuje  Materská škola, Hurbanova 142/46 (pri kostole).

Jedálny lístok Materskej školy Hurbanova 153/62 (pri Salaši) nájdete na www.eskoly.sk.

 

 

Žiadame rodičov, aby v priestoroch MŠ dodržiavali aktuálne hygienické opatrenia. Do priestorov šatní vstupujte po jednom a v budove sa zdržiavajte len nevyhnutný čas. 

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.  

 

 

Oznam vedúcej školskej jedálne

Ministerstvo školstva na základe materiálu APLIKÁCIA PRINCÍPOV k Materiálno - spotrebným normám a receptúram pre školské stravovanie s účinnosťou od 01.09.2018 odporúča zariadeniam školského stravovania pri obstarávaní potravín dodržiavať:

- minimálne POŽIADAVKY NA KVALITU POTRAVÍN PODĽA JEDNOTLIVÝCH KOMODÍT,

- potraviny pre školské stravovanie nakupovať v súlade s UV SR č. 168/2016 a        materiálom pod názvom Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných potravín pre hromadné stravovanie,

- preferovať nákup tovaru od regionálnych výrobcov a výrobcov so zvýšenou úrovňou kontroly, preukázanou certifikátmi kvality pre bezpečnosť potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo udelenou značkou kvality SK na produkt, prípadne podobnou značkou, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou,

- vyžadovať doloženie nasledovných dokladov:

a) úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne ako bitúnok vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR,

b) čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal rozhodnutie o schválení bitúnku podľa bodu a),

c) kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.

Na základe týchto požiadaviek objednávame mäso a mäsové výrobky cez prevádzku ASbit, s.r.o. Myjava (predajňa pri Chirane), ktorý nám dodal všetky horeuvedené dokumenty. Dodávané mäso má všetky potrebné certifikáty kvality pre bezpečnosť potravín.

 

 


Priložené súbory k článku:
Dodatok č. 5 Školského poriadku_COVID.pdf | VYHLASENIE O BEZPRIZNAKOVOSTI nové od 25022022.docx


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...