Oznamy

 

OZNAM O SKRÁTENÍ PREVÁDZKY MŠ

 

Oznamujeme všetkým rodičom, že dňa

 9.6.2023 (piatok) bude prevádzka MŠ do 15.00 hod.

 Žiadame rodičov, aby si svoje dieťa vyzdvihli

 najneskôr do 14.50 hod.

 

                                       Ďakujeme za porozumenie.

                                                             vedenie MŠ

 

--------------------------------

POZOR ZMENA!

Výška školného počas prázdnin je 6 €/týždeň. Školné treba uhradiť do 20.6.2023 podľa počtu prihlásených týždňov dieťaťa.

------------------

ORGANIZÁCIA LETNÝCH PRÁZDNIN 

  1.7. –    3.9.2023  – zatvorená budova MŠ Komenského 320 (pri ZŠ) 

  3.7. –  21.7.2023  otvorená MŠ Hurbanova 153 (pri Salaši)              

24.7. –    6.8.2023  – zatvorené všetky budovy MŠ 

  7.8. –  25.8.2023  – otvorená MŠ Hurbanova 142 (pri cukrárni) 

28.8. –    3.9.2023  – zatvorené všetky budovy MŠ 

       4.9.2023          – začiatok školského roka 2023/2024 

POKYNY PRE RODIČOV 

Do 15.6.2023 treba uhradiť: 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov (školné) 

č. účtu: SK69 0200 0000 0016 2852 3557 

Výška školného je stanovená podľa VZN č. 8/2022 ako pomerná časť príspevku  –  1 týždeň/ 6,00 € 

Predškolské deti poplatok 6,00 €/týždeň neplatia!!  

POZOR!!!  Doklad o úhradách treba predložiť triednym učiteľkám do 20.6.2023,  v opačnom prípade Vaše dieťa nemôže MŠ počas letných prázdnin navštevovať! 

Podmienkou dochádzky dieťaťa v čase letných prázdnin je uhradenie všetkých predchádzajúcich platieb za školné a stravné.  

Deti budú rozdelené podľa zoznamov pri jednotlivých triedach, ktoré budú v prevádzke.  

Ďakujeme za spoluprácu, prajeme všetkým krásne leto plné oddychu a zábavy a deťom načerpanie síl do ďalšieho školského roka. 

Kolektív MŠ

 

________________________________ 

Deň otvorených dverí v MŠ

Srdečne pozývame rodičov a ich deti, ktoré sa chcú zoznámiť s prostredím materskej školy, na Deň otvorených dverí,

ktorý sa uskutoční:

18.4.2023 v MŠ Hurbanova 142/46 (pri cukrárni)

19.4.2023 v MŠ Hurbanova 153/62 (pri Salaši)

dopoludnia 9.00 - 10.00 hod. a popoludní 14.30 - 15.30 hod.

______________________________ 

OZNAM O SKRÁTENÍ PREVÁDZKY MŠ

Oznamujeme všetkým rodičom, že pri príležitosti Dňa učiteľov bude

28.3.2023 (utorok) prevádzka MŠ do 15.00 hod.

Žiadame rodičov, aby si svoje dieťa vyzdvihli

najneskôr do 14.50 hod.

                                       Ďakujeme za porozumenie.

                                                             vedenie MŠ

               ----------------------------------------------------

OZNAM - ŠKOLNÉ

 

Oznamujeme rodičom, že na základe nového VZN mesta Stará Turá č. 8/2022 sa od 1.2.2023 mení výška mesačných príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zo sumy 20,- € na 25,- €. Príspevok sa uhrádza v termíne          

do  desiateho dňa v kalendárnom mesiaci.

 

Žiadame rodičov, ktorí platia trvalým príkazom, aby si zmenili výšku platby.

-------------------------------------

 

Milí rodičia, 

na stránke www.alfik.sk máte možnosť bezplatného skúšobného využitia vzdelávacieho programu pre deti. 

Postup pre prihlásenie: 

Program možno bezplatne využívať do 11.5.2023. Určený je predovšetkým predškolákov, ale môžu ho využívať všetky deti, ktoré zvládnu dané úlohy – vyskúšajte, uvidíte... 

Prajeme príjemné zábavné učenie!

------------------------------------------------------

Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

súvislosti s novelou zákona o dani z príjmov a zákona o dotáciách nastala zmena v poskytovaní dotácií na stravu. V prípade, že máte záujem o poskytovanie dotácie na stravu pre svoje dieťa od 01.09.2022 a ste oprávnený žiadateľ, je potrebné:

 do 05.08. 2022 majú zákonní zástupcovia  detí v poslednom ročníku MŠ (predškolákov) a žiakov do 15 rokov možnosť predložiť

a)      čestné vyhlásenie (v prílohe) o neuplatnení nároku na daňový bonus

b)      potvrdenie, že ide o dieťa v hmotnej núdzi

c)      potvrdenie, že ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

Deti nad 15 rokov majú nárok na poskytnutie dotácie aj v prípade, ak si rodič uplatnil nárok na daňový bonus, po dovŕšení mesiaca, v ktorom žiak dosiahol 15 rokov - potreba nahlásiť.

Podklady k poskytnutiu dotácie môžete predložiť priamo zriaďovateľovi osobne alebo e-mailom:

Vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí: Mgr. Elena Sládková

Tel. kontakt: 0918 627 392

e-mail: elena.sladkova@staratura.sk

 skolstvo@staratura.sk

Čestné vyhlásenia  môžete doručiť aj priamo na materskú školu.

Vzor čestného vyhlásenia je uvedený v prílohe.

                                                         

Oznam vedúcej školskej jedálne

Ministerstvo školstva na základe materiálu APLIKÁCIA PRINCÍPOV k Materiálno - spotrebným normám a receptúram pre školské stravovanie s účinnosťou od 01.09.2018 odporúča zariadeniam školského stravovania pri obstarávaní potravín dodržiavať:

- minimálne POŽIADAVKY NA KVALITU POTRAVÍN PODĽA JEDNOTLIVÝCH KOMODÍT,

- potraviny pre školské stravovanie nakupovať v súlade s UV SR č. 168/2016 a        materiálom pod názvom Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných potravín pre hromadné stravovanie,

- preferovať nákup tovaru od regionálnych výrobcov a výrobcov so zvýšenou úrovňou kontroly, preukázanou certifikátmi kvality pre bezpečnosť potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo udelenou značkou kvality SK na produkt, prípadne podobnou značkou, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou,

- vyžadovať doloženie nasledovných dokladov:

a) úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne ako bitúnok vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR,

b) čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal rozhodnutie o schválení bitúnku podľa bodu a),

c) kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.

Na základe týchto požiadaviek objednávame mäso a mäsové výrobky cez prevádzku ASbit, s.r.o. Myjava (predajňa pri Chirane), ktorý nám dodal všetky horeuvedené dokumenty. Dodávané mäso má všetky potrebné certifikáty kvality pre bezpečnosť potravín.

 

 


Priložené súbory k článku:
cestne_vyhlasenie_preložené UK.docx | Čestne_vyhlasenie.docx


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...