Smernice

Mesto Stará Turá zriadilo Materskú školu Stará Turá, Hurbanova 142/46  ako samostatnú rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou dňa 1.7. 2002. Dňa 1.1.2018 bola zriadená nástupnícka rozpočtová organizácia Materská škola Hurbanova 153/62.

Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku.  Dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj. Materská  škola má elokované pracoviská MŠ Hurbanove 142/46 a MŠ Komenského 320/1. Súčasťou materskej školy sú školské jedálne na Hurbanovej ulici č. 142/46 a Hurbanovej ulici č. 153/62 a výdajná školská jedáleň pri EP Komenského 320/1. Sú to účelové zariadenia na výrobu a konzumáciu jedál, nápojov pre deti v čase ich pobytu v materskej škole a pre zamestnancov materskej školy, ktoré spolupôsobia pri utváraní zdravých výživových, hygienických a spoločenských návykov.

Materská škola má v súlade s § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o povinnom zverejňovaní informácií vypracovanú internú smernicu o slobodnom prístupe k informáciám, ktroú nájdete v prílohe. Nájdete v nej miesto, čas  a spôsob, akým možno získavať informácie.

 


Priložené súbory k článku:
Smernica_o_slobodnom_prístupe_k_informáciám.docx


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...